Formål

Der rejses ofte spørgsmål om, hvordan man skal forstå reglerne i Lov om ophavsret, herunder hvor meget hjælp det er tilladt at give og modtage, når der er tale om fx at kopiere musik.

Denne side gennemgår de væsentligste bestemmelser i loven, for så vidt de har betydning for letsupport.dk og den tilhørende Facebookgruppe. Det er begge steder vigtigt, at reglerne overholdes, når siderne skal bevare deres høje grad af troværdighed.

Nederst på siden finder du links til andre artikler, der også beskæftiger sig med emnet.

Lovens formål

Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket. Det betyder, at vedkommende som hovedregel har eneret til værket. Loven fastsætter undtagelser fra hovedreglen.

“Et litterært eller kunstnerisk værk” er fx musikstykker eller software. Værker i form af software henregnes til litterære værker.

De regler, denne guide drejer sig om, findes i kapitel to, der har overskriften: “Indskrænkninger i ophavsretten og forvaltning af rettigheder ved aftalelicens.”

Tilladt

§ 12 stk. 1: “Af et offentliggjort værk må enhver fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til sin private brug, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed.” Reglen kaldes “privatkopieringsreglen”.

Ulovligt

Du må ikke lave digitale kopier, hvis det ikke sker til dig eller din husstand. Derudover gælder det, at du ikke må lave digitale kopier af musikværker, du har lånt, fx af en ven eller på biblioteket, eller som du har lejet.

Når du kopierer musikværker og filmværker, må du ikke bruge fremmed medhjælp jfr. § 12, stk. 4, nr. 1 og nr. 2, der lyder sådan:

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at benytte fremmed medhjælp ved eksemplarfremstillingen, når der er tale om:  1) musikværker og 2) filmværker

De centrale ord er “fremmed medhjælp”. Du må altså gerne kopiere i henhold til “privatkopieringsreglen” i § 12, stk. 1, men det er kun en ganske lille personkeds, der må hjælpe til med det.

Hvem må hjælpe?
  • Analog kopi: Familie og omgangskreds må hjælpe. Det skal forstås som personer, der er en del af din privatsfære.
  • Digital kopi: Din husstand må hjælpe. Et kollektiv er en husstand, men et kollegium er ikke.
  • Hvornår grænserne, for hjælp til kopiering, er overskredet afhænger af en konkret vurdering – i sidste ende i byretten.

Loven skelner mellem analoge og digitale kopier, fordi det er nemt og hurtigt at lave digitale kopier, og det gør, at risikoen, for at eneretten krænkes, er langt, langt større.

I Facebookgruppen beskæftiger vi os for 99 pct.s vedkommende med digitale kopier, og eftersom gruppens medlemmer ikke hører til “din husstand”, må du ikke bruge gruppens medlemmer som hjælpere. Det gælder både, når du spørger til links, eller du linker til sider om kopiering.

Her må du ikke kopiere

§ 12, stk. 5 lyder:

Bestemmelsen i stk. 1 (“privatkopieringsreglen” – red.) giver ikke brugeren ret til ved eksemplarfremstilling af musikværker og filmværker at anvende teknisk udstyr, der er stillet til rådighed for almenheden på biblioteker, i forretningslokaler eller på andre offentligt tilgængelige steder. Det samme gælder for litterære værker, såfremt det tekniske udstyr er stillet til rådighed i erhvervsøjemed.

Det betyder: Når du skal lave den lovlige kopi af et beskyttet værk, må du ikke gå ned på biblioteket, ind i en forretning eller et andet offentligt tilgængeligt sted (fx et værested eller den lokale afdeling af Ældre Sagen) og låne deres software, CD-brændere eller lignende.

Andre sider om emnet

Retsinformation – Lov om ophavsret

Kulturministeriets vejledning om musik

Statsbibliotekets vejledning


Hanne B. Stegemüller, 27. august 2017